> Σχετικά

> Σεμινάρια

> Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

2007

Βερονίκης Σπύρος, Κυριακή Ζούτσου, Χρήστος Παπαθεοδώρου. "Μια μεθοδολογία αξιολόγησης της πανταχού πρόσβασης σε φυσικούς και ψηφιακούς χώρους πληροφόρησης". 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

C. Sintoris, D. Raptis, A. Stoica and N. Avouris, Delivering Multimedia Content in Enabled Cultural Spaces,Proceedings of 3rd International Mobile Multimedia Communications Conference, Mobimedia 2007, August 27-29, 2007, Nafpaktos, Greece, ACM press.

A. Stoica, G. Fiotakis, D. Raptis, I. Papadimitriou, V. Komis, N. Avouris (2007), Field evaluation of collaborative mobile applications, in J. Lumsden (ed.), "Handbook of Research on User Interface Design and Evaluation for Mobile Technology", Idea Group Publishers (pdf)

N. Tselios, I. Papadimitriou, D. Raptis, N. Yiannoutsou, V. Komis, N. Avouris (2007), Designing for Mobile Learning in Museums, in J. Lumsden (ed.), "Handbook of Research on User Interface Design and Evaluation for Mobile Technology", Idea Group Publishers (pdf)

Spyridon E. Veronikis, Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou. "Personal Digital Assistant's issues in supporting Digital Libraries" in Encyclopaedia of Digital Libraries (provisionally accepted for publication).

2006

Papadimitriou I., Komis V., Tselios N., Avouris N., Designing PDA Mediated Educational Activities for a Museum Visit, Proceedings of Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2006), December 2006, Barcelona, Spain.(http://www.iadis.org/celda2006/) (pdf)

Βερονίκης Σπύρος, Stoica Adrian, Τσάκωνας Γιάννης. "Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών" στο Τσάκωνας Γιάννης (επιμ.) Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ΒΥΠ, Πάτρα, 2006, 166-180 (pdf)

A. Stoica, D. Raptis, C. Sintoris, N. Avouris, Designing an indoor mobile museum application, Proceedings of the Third International Conference of Museology, ICOM-AVICOM Annual Conference, 5-9 June, 2006, Mytilene, Greece.

2005

Cabrera, J. S., Frutos, H. M., Stoica, A. G., Avouris, N., Dimitriadis, Y., Fiotakis, G., and Liveri, K. D. 2005. Mystery in the museum: collaborative learning activities using handheld devices. In Proceedings of the 7th international Conference on Human Computer interaction with Mobile Devices &Amp; Services (Salzburg, Austria, September 19 - 22, 2005). MobileHCI '05, vol. 111. ACM Press, New York, NY, 315-318. (pdf)

Manesis, T. and Avouris, N. 2005. Survey of position location techniques in mobile systems. In Proceedings of the 7th international Conference on Human Computer interaction with Mobile Devices &Amp; Services (Salzburg, Austria, September 19 - 22, 2005). MobileHCI '05, vol. 111. ACM Press, New York, NY, 291-294. (pdf)

Stoica A., Fiotakis G., Simarro Cabrera J., Munoz Frutos H., Avouris N., Dimitriadis Y., Usability evaluation of handheld devices: A case study for a museum application, Proceedings PCI2005, Volos, November 2005. (pdf)

Φορείς:

Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

Singular Logic