1. μέτα-Συνθέτης (meta-Composer). Είναι ένα σύστημα μετα-Αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών. Αντικαθιστά τα Σημεία Πρόσβασης που δεν υποστηρίζει μία πηγή με τα πλησιέστερα σημασιολογικά Σημεία Πρόσβασης που υποστηρίζει, καθώς επίσης συνθέτει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χρήστη σε Έργο-κεντρικές συστάδες σύμφωνα με το εννοιολογικό μοντέλο FunctionalRequirementsforBibliographicRecords (FRBR). Η αντικατάσταση των μη υποστηριζόμενων Σημείων Πρόσβασης γίνεται σύμφωνα με προεπιλογή του χρήστη που αφορά την επιθυμητή μεταβολή της ανάκλησης και της ακρίβειας μεταξύ της επερώτησης που θέτει ο χρήστης και της επερώτησης που θα προκύψει με την αντικατάσταση των μη υποστηριζόμενων Σημείων Πρόσβασης. Το σύστημα μέτα-Συνθέτης είναι η ολοκλήρωση τριών διαφορετικών ανοικτών συστημάτων. Το πρώτο συστατικό σύστημα είναι το pazpar2 της indexdata, το οποίο είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και αποτελεί τη βασική πλατφόρμα ανάπτυξης, τόσο για το λογισμικό που λειτουργεί στο διακομιστή, όσο και για αυτό που λειτουργεί στους σταθμούς εργασίας. Το δεύτερο σύστημα είναι ο μετεγγραφέας επερωτήσεων του Σημασιολογικού Δικτυού Σημείων Πρόσβασης (SAPN), το οποίο αντικαθιστά τα μη υποστηριζόμενα Σημεία Πρόσβασης μιας πηγής με άλλα που υποστηρίζει. Το τελευταίο σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών περιβλήματος (wrappers) σε γλώσσα XSLT, οι οποίες επεκτείνουν και ενσωματώνουν στο σύστημα τις λειτουργίες του εργαλείου “FRBRdisplaytool” που ανέπτυξε η LibraryofCongress. Η τρέχουσα εκδοχή αναζητά πληροφορίες από: τον κατάλογος της LibraryofCongress (ΗΠΑ), τον κατάλογος LibraryandArchivesCanada (Καναδάς), το συλλογικό κατάλογο MELVYL (ΗΠΑ), το συλλογικό κατάλογο COPACAcademic & NationalLibraryCatalogue (Ηνωμένο Βασίλειο), το Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  2. μέτα-Συνθέτης2 (meta-Composer2) με χρήση αλγορίθμων συσταδοποίησης. Είναι μια εκδοχή του μετα-συνθέτη η οποία εφαρμόζει αλγορίθμους συσταδοποίησης και μετρικές ομοιότητας συμβολοσειρών (stringsimilaritymetrics) για τη σύνθεση των FRBRΈργο-κεντρικών συστάδων.
  3. zSAPN. Είναι η απλούστερη εκδοχή του μετα-συνθέτη η οποία αντικαθιστά τα Σημεία Πρόσβασης που δεν υποστηρίζει η πηγή, διευρύνοντας ή συμπτύσσοντας τη σημασιολογία του μη υποστηριζόμενου Σημείου Πρόσβασης. Η εκδοχή αυτή δε συνθέτει FRBR Έργο-κεντρικές συστάδες, ενώ η επιλογή του τρόπου αντικατάστασης του μη υποστηριζόμενου Σημείου Πρόσβασης καθορίζεται ρητά από το χρήστη χωρίς να αποτιμάται η ανάκληση και η ακρίβεια της επερώτησης μετά την αντικατάσταση. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της επερώτησης χωρίς να γίνει αντικατάσταση του μη υποστηριζόμενου Σημείου Πρόσβασης.
  4. Υπηρεσία παγκόσμιου ιστού για ανοικτή πρόσβαση στο Σημασιολογικό Δίκτυο Σημείων Πρόσβασης (SemanticAccessPointNetwork -SAPN). Η λειτουργικότητα του SAPN και των τακτικών αντικατάστασης είναι διαθέσιμη σαν υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης με τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά την επίδειξη των τακτικών αντικατάστασης με την αξιοποίηση του Bib-1 RDFS γράφου και είναι μία εφαρμογή του παγκόσμιου ιστού (http://dlib.ionio.gr/sapndemo), ενώ εναλλακτικά ο δεύτερος τρόπος στοχεύει στο να είναι δυνατή η πρόσβαση και η αξιοποίηση της υπηρεσίας και από άλλα συστήματα μετα-αναζήτησης, χρησιμοποιώντας άμεσα το αίτημα GET του http πρωτοκόλλου στη διεύθυνση http://dlib.ionio.gr/sapnsrv.
  5. frbrCluster. Είναι μία εφαρμογή του παγκόσμιου ιστού που δίνει τη δυνατότητα για πειραματισμό στη σύνθεση FRBRΈργο-κεντρικών συστάδων με εφαρμογή διαφορετικών αλγορίθμους συσταδοποίησης και μετρικών ομοιότητας συμβολοσειρών (stringsimilaritymetrics). Η υλοποίηση των τεχνικών συσταδοποίησης και μετρικών ομοιότητας συμβολοσειρών έγινε στη γλώσσα C++ και διατίθεται ελεύθερα σα λογισμικό ανοικτού κώδικα.

 

Συλλογές που αναπτύχθηκαν από το Εργαστήριο