Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτουν στην διεύθυνση accessit.libver.gr ηλεκτρονικά μαθήματα με εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργία Ψηφιακών Συλλογών και τη σύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana.

Τα μαθήματα διατίθενται δωρεάν, προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες της πληροφόρησης, να επικαιροποιήσουν και συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και εκσυγχρονίσουν τους τρόπους διάθεσης του περιεχομένου τους. Η παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων καταγράφεται και οι επιτυχόντες στις ερωτήσεις της εξέτασης μπορούν να πάρουν κοινή βεβαίωση παρακολούθησης από τους δύο φορείς.