Συνεργασίες του Εργαστηρίου:

 1. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
 2. CIDOC/CRM Special Interest Group. Ενημερωτικό κείμενο.

Διοργάνωση εκδηλώσεων του Εργαστηρίου:

 1. 13th European Conference on Digital Libraries μεθέμα"Digital Societies", ECDL 2009.
 2. The 2nd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environment, PETRA 2009 .
 3. The 3rd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2010.
 4. HEuropeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2010-10-19/index.html).
 5. Hμερίδα "TheoryandpracticeinDigitalLibraries: aEuropeanapproach",

   

  (http://www.dlorg.eu/index.php/dl-org-events/theory-and-practice-in-digital-libraries-a-european-approach).

   

   

Συμμετοχή του Εργαστηρίου σε έργα:

 1. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας Ψηφιακών Βιβλιοθηκών DELOS.
 2. Πρόγραμμα υποτροφιών βασικής έρευνας ΗράκλειτοςI
 3. Ανάπτυξη προσαρμοστικού συστήματος πληροφόρησης και πλοήγησης του κοινού με έμφαση σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων (Μ.Σ.& Ε.Ζ.).
 4. HybridLibraries: Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πρόσβασης σε φυσικούς-εικονικούς χώρους πληροφορίας [Έργο ΠΕΝΕΔ].
 5. Έρευνα πεδίου - τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση - ανάπτυξη εφαρμογών τράπεζας πληροφοριών για την Επτανησιακή Τέχνη.
 6. Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση και τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ.
 7. Δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών (ΓΠΤ, LanguageResourcesandTechnologies) για την ελληνική γλώσσα, CLARIN-ELPREP.
 8. Μελέτη σκοπιμότητας για την χαρτογράφηση και αποτύπωση του ελληνικού ερευνητικού χώρου στον τομέα των υποδομών ΥΥΕ (HighPerformanceComputing), HellasHPC.
 9. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εuropeana και ΕuropeanaLocal μέσω της Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.