Ηράκλειτος - Υποτροφίες έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υποέργο 4 - Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών

 1. Κουλούρης, Α. (2007) Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διαθέσιμη:
  • από το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, βλ. http://dlib.ionio.gr/lab/ptheses.htm και
  • από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, βλ. http://thesis.ekt.gr/15039


 2. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., Kapidakis, S. (n.d.) "Visualizing Negotiation Communications in Setting Library Sharing Policies", International Journal of Applied Systemic Studies (IJASS) (υπό δημοσίευση).


 3. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Access and reproduction policies of university digital collections", Journal of Librarianship and Information Science (JOLIS), 37 (1), pp. 25-33, March 2005. (pdf-preprint)


 4. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2007) "Policy Decision Tree for Academic Digital Collections", Proceedings of the 11th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2007), Budapest, Hungary, September 16-21, 2007, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 4675, pp. 481-484.


 5. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Policy Model for University Digital Collections", Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 356-367.


 6. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Policy Model for National and Academic Digital Collections", Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, September 18-23, 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 525-526.


 7. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2004) "Considerations on Policies of University Digital Collections", Proceedings of the 6th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2004), Pushchino, Russia, September 29-October 1, 2004, pp. 159-168. (pdf)


 8. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2003) "Access and Reproduction Policies of the Digital Material of Seven National Libraries", Proceedings of the 5th Russian Conference on Digital Libraries (RCDL 2003), Saint-Petersburg, Russia, October 29-31, 2003, pp. 35-44. (pdf)


 9. Koulouris, A., Kapidakis, S., Zhao, Y. (2003) "Collections and Access Policies of the Digital Material of Ten National Libraries", Proceedings of the 3rd ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2003), Houston, Texas, USA, May 27-31, 2003, p. 409. (pdf)


 10. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2003) "Three Disposition Policies of Electronic Theses and Dissertations", Proceedings of the 6th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations (ETD 2003), Berlin, Germany, May 21-24, 2003, pp. 84-90. (pdf)


 11. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2003) "Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές", Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσίες Πληροφόρησης, (19), Μάρτιος-Απρίλιος 2003, σσ. 35-41. (pdf)


 12. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2005) "Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών", Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Αθήνας, Νέο Φάληρο, Πειραιάς, 1-3 Δεκεμβρίου 2005, σσ. 227-238. (pdf)


 13. Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Knowledge Management Policies on Digital Content of Libraries", Πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σσ. 394-407. (pdf)


 14. Koulouris, A., Kapidakis, S., Makedon, F. (2005) "Applying Library Policies for Digital Content Access to the Commercial Sector", Πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σσ. 719-727. (pdf)


 15. Ford, J., Zhao, Y., Ye, S., Zhang, S., Makedon, F., Le, Z., Koulouris, A., Kapidakis, S. (2005) "Visualizing Negotiation Communications in Setting Library Sharing Policies", Πρακτικά του 1ου Εθνικού Συνεδρίου έτους 2005 της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005, σσ. 192-208.


 16. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2004) "Πολιτικές ακαδημαϊκών ψηφιακών συλλογών", Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004, σσ. 499-512. (pdf)


 17. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2003) "Προδιαγραφές συγγραφής και υποβολής ηλεκτρονικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών", Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες, 12-14 Νοεμβρίου 2003, σσ. 321-334. (pdf)


 18. Κουλούρης, Α., Καπιδάκης, Σ. (2002) "Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές", Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Λάρισας, Λάρισα, 6-8 Νοεμβρίου 2002, σσ. 121-133. (pdf)